Algemene voorwaarden

 

De relatie tussen E-magined, gevestigd te Nekkersputstraat 96, 9000 Gent, btw. nr. BE0751540756 (hierna “E-magined”) en de klant wordt beheerst door de onderstaande algemene voorwaarden, samen met de bestelbon, facturen en eventuele specifieke voorwaarden (gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst”). Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen met betrekking tot hetzelfde onderwerp die voorafgaan aan de datum van deze Overeenkomst.

1. Opleidingen

De activiteiten van E-magined omvatten de verkoop van cursussen, hierna aangeduid als “Cursussen”. Tenzij anders overeengekomen, begrijpt de klant dat de Cursussen standaardproducten zijn die niet specifiek zijn afgestemd op zijn behoeften. Bijgevolg aanvaardt de klant dat E-magined geen garanties biedt en geen verantwoordelijkheid neemt voor de mate waarin de Cursussen voldoen aan de specifieke behoeften van de klant. Hoewel E-magined alle redelijke inspanningen levert om de klant van zo volledig en juist mogelijke informatie te voorzien, gebeurt dit zonder enige garantie.

2. Inschrijving en Aankoop

Elke inschrijving en aankoop van een cursus dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen E-magined en de klant komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving door E-magined. Na deze bevestiging wordt een factuur verzonden door E-magined.

3. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen contant te worden betaald. Onbetaalde facturen na de vervaldatum worden automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een rente van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als volledig wordt beschouwd, en een forfaitaire vergoeding van 15% van het bedrag van de nog openstaande facturen, met een minimum van € 100. E-magined behoudt zich het recht voor om te allen tijde het principe van voorafbetaling toe te passen op al haar verkopen, tegen de op dat moment geldende verkoopprijs.

4. Annulering

Aankoop van digitale opleidingen en bestanden die verkocht worden op www.onlinetrainingen.e-magined.be zijn onmiddellijk downloadbaar en/of geven meteen toegang tot de cursus zelf (via mogelijkheid tot registratie en inloggen). Daarom is er geen teruggave mogelijk en dus ook geen annulatie en terugbetaling. Hierdoor geldt er geen herroepingsrecht bij aankoop, en gaat u akkoord met de onmiddellijke levering.

Houd er rekening mee dat paswoorden persoonlijk zijn en niet overdraagbaar. Inbreuk hierop kan resulteren in een schadevergoeding ter waarde van het volledige facturatiebedrag, naast het recht om eventuele bijkomende schade te vorderen.

5. Prijzen en Betalingen

Alle prijzen van E-magined zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. De toepasselijke prijzen zijn diegene die gelden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst tussen E-magined en de klant. E-magined behoudt zich het recht voor om kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. Indien de klant nalatig blijft met betrekking tot één of meerdere uitstaande vorderingen bij E-magined, kan E-magined alle deelnames van de klant aan Cursussen opschorten en verdere diensten/productleveringen stopzetten totdat alle uitstaande rekeningen zijn voldaan, inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

6. Wijzigingen en Annuleringen door E-magined

E-magined zal alle redelijke inspanningen leveren om de geplande Cursussen te laten plaatsvinden. Echter, in geval van onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (zoals wetswijzigingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornissen, tekortkomingen van leveranciers en docenten van E-magined), behoudt E-magined zich het recht voor om de Cursussen te annuleren, de inhoud, datum/data of locatie te wijzigen.

7. Beperkte Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door E-magined krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van E-magined beperkt tot de vergoeding die aan haar is betaald voor haar diensten. E-magined is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals omzetverlies of winstderving, noch voor schade veroorzaakt door het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant. Evenmin is E-magined aansprakelijk voor gebreken die direct of indirect worden veroorzaakt door een handeling van de klant of een derde, ongeacht of deze handeling wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien aansprakelijkheid wordt vastgesteld.

Scroll naar boven